Outsourcing účtovníctva

Klienta zbavíme všetkých starostí spojených s touto činnosťou z hľadiska personálneho, softwarového a hardwarového riešenia.

Outsourcing účtovníctva

Povinnosť viesť účtovníctvo o podnikateľskej činnosti vo väzbe na daňové povinnosti je v zásade nepríjemná záležitosť ale zákon je v tomto prípade možné len ťažko obísť. Zákonné povinnosti klientov v súvislosti s účtovníctvom a daňami nie sú cieľom ale iba podružnou stránkou ich činnosti. Zmysluplnú úroveň tejto aktivity dosiahneme vtedy, keď vedenie účtovníctva klienta čo najmenej zaťažuje, je maximálne eliminovaný možný výskyt akýchkoľvek chýb a nesprávnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povinnosti klienta voči štátu a súčasne účtovníctvo a ostatné výstupy z informačného systému firmy poskytujú podnikateľovi čo možno najširší rozmer informácií o ekonomike jeho podnikania. Toto je stručný náčrt nášho vnímania a rámec postupov, ktoré uplatňujeme pri poskytovaní uvedených služieb.

 

Základné atribúty outsourcingu vedenia účtovníctva a miezd a popis nástrojov, ktoré uplatňujeme môžeme popísať nasledovne:

  • klienta zbavíme všetkých starostí spojených s touto činnosťou z hľadiska personálneho, softwarového a hardwarového riešenia,
  • garantujeme vysokú odbornú úroveň riešenia súvisiacich daňových a právnych problémov, keďže agenda je pod simultánnym dohľadom daňového poradcu a audítora, v prípade potreby konzultujeme právne záležitosti s právnikom,
  • aplikované technologické riešenie zabezpečuje klientovi komfort z hľadiska schválenia dokladov, ich odovzdania na spracovanie, reportingu, atď., keďže používaný systém umožňuje:
  • vzdialené prístupy do systému
  • viacjazyčné riešenia
  • simultánne účtovanie vo viacerých účtovných sústavách (IAS, US GAAP)
  • rôzne formy a úrovne reportingu podľa dohody s klientom