Daňové poradenstvo

Našim klientom poskytujeme vysokú odbornú úroveň služieb daňového poradenstva. Za prioritu považujeme najmä zrozumiteľnosť a jednoznačnosť našich stanovísk a odporúčaní. Rovnako sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie na otázky našich klientov.

Na otázky z oblasti daní odpovedáme našim klientom zásadne v písomnej forme. Tým chceme zabrániť prípadným nedorozumeniam, keď klient má zároveň k dispozícii dokument, na ktorý sa môže kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Naše odpovede na daňové otázky sú formulované jednoznačne a zrozumiteľne a neobsahujú žiadne zložité formulácie plné čísel a paragrafov. Odpovede podopierame výňatkami paragrafov príslušného zákona ako aj výkladmi MF SR alebo usmerneniami DR SR. 

Služba daňového poradenstva zahŕňa tri oblasti, ktoré spolu tvoria komplexnú, efektívnu službu: 

 • dohľad a outsourcing daňových povinností klienta
 • zastupovanie klienta voči daňovému úradu a oprávneným štátnym inštitúciám
 • efektívne využitie možností optimalizácie daňových povinností klienta v rámci platnej legislatívy

Spracovanie daňových priznaní

Ponúkame komplexné spracovanie a podanie daňového priznania podľa platnej legislatívy Slovenskej a Českej republiky

Spracovanie daňového priznania zahŕňa najmä:

 • Definícia daňových pripočítateľných a odpočítateľných položiek od hospodárskeho výsledku.
 • Výpočet a kontrola daňovej povinnosti.
 • Spracovanie a podanie daňového priznania príslušnému finančnému úradu danej.
 • Vypracovanie komplexnej správy o spracovaní daňového priznania ktoré obsahuje prehľadne všetky položky uvedené v daňovom priznaní ako aj ich obsah a komentár.

Outsourcing DPH

Služba outsourcingu DPH zahŕňa komplexné spracovanie mesačných alebo štvrťročných priznaní k DPH. Spracovanie priznaní k DPH zabezpečíme vždy v súlade s národnou legislatívou Slovenskej a Českej republiky

Pri outsourcingu DPH zabezpečíme správnosť, úplnosť a preukázateľnosť všetkých povinností súvisiacich s DPH na Slovensku a Českej republike.

Outsourcing DPH zahŕňa spravidla:

 • kontrolu zákonných náležitostí na vydaných a prijatých účtovných dokladov
 • kontrola evidencie DPH
 • spracovanie mesačných alebo štvrťročných priznaní k DPH
 • podanie daňového priznania k DPH príslušnému finančnému úradu.

Naša spoločnosť poskytuje klientom prístupy a stratégie, ktoré vedú k zníženiu nákladov v súvislosti s DPH. Na základe našich skúseností vieme ponúknuť i služby globálnej minimalizácie nepriamych daní – posúdenie DPH v medzinárodnom kontexte podnikania.

V problematike DPH pomôže identifikovať oblasti, v ktorých pre existujú klienta reálne možnosti zníženia DPH, ktorú je potrebné zaplatiť, alebo maximalizovať možnosti jej vrátenia. Posudzujeme DPH v súčasných postupoch klienta a identifikujeme príležitosti umožňujúce úsporu DPH.

Zastupovanie klienta pred daňovým úradom

Pre našich klientov zabezpečujeme ich zastupovanie pred daňovým úradom Slovenskej republiky. Zastupovanie môže prebiehať v rámci daňovej kontroly alebo v rámci bežných daňových povinností. 

Všetka komunikácia s daňovým úradom Slovenskej republiky prebieha prostredníctvom našej spoločnosti, čo znamená pre klienta výraznú úsporu času a energie. Odborné skúsenosti našej spoločnosti sú garanciou riešenia sporných daňových problémov v prospech klienta a taktiež eliminujú únavnú a zdĺhavú komunikáciu s daňovým orgánom.

Medzinárodné zdaňovanie

Problematika medzinárodného zdaňovania stavia pred spoločnosti podnikajúce na globálnom trhu mnohé otázky. Spoločnosť podnikajúca na globálnom trhu potrebuje správne rozhodnutia o štruktúre jej spoločností v jednotlivých krajinách a rozloženie jej aktivít a aktív. Správna štruktúra a koncepcia obchodných vzťahov efektívne znižuje celkové daňové zaťaženie medzinárodnej spoločnosti. Našim klientom pomáhame identifikovať ich komplexné obchodné stratégie prostredníctvom kľúčových otázok medzinárodného zdaňovania. Poradenstvom v oblasti medzinárodného zdaňovania prinesie klientovi nižšie daňové zaťaženie a pozitívne ovplyvní cash flow ako aj hodnotu spoločnosti.

Komplexné riešenie stálej prevádzkarne patriacej podniku so sídlom v SR na území iného štátu (EÚ alebo tretie štáty, napr. Švajčiarsko, Ukrajina)

• Posúdenie vzniku stálej prevádzkarne
• Spôsob jej účtovania v účtovníctve slovenského podniku
• Vyrovnanie daňových povinností podniku, ktorý má stálu prevádzkareň na území SR

 Daňové služby súvisiace s vysielaním pracovníkov

Naša spoločnosť pozná problematiku zdaňovania pri vysielaní pracovníkov na pracovné pobyty v zahraničí. Poskytujeme služby daňového poradenstva a poradenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo dôchodkového zabezpečenia. 

Naše služby v tejto oblasti poskytujú:

 • Úsporu nákladov v súvislosti s vysielaním pracovníkov
 • Bezproblémové pracovné pobyty zamestnancov klienta
 • Riešenie daní, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia
 • Eliminácia dôsledkov nedodržiavania príslušných právnych noriem