Audítorská činnosť

Vykonávame audítorskú činnosť pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Zb., na základe špecifických požiadaviek klientov a pre potreby zahraničných investorov alebo pre potreby materskej spoločnosti vykonávame audit v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (IAS/IFRS). Predmetom overenia je účtovníctvo a účtovná závierka spoločnosti.

Audit účtovníctva

Priebežne počas celého roka:

  • vykonávame analýza účtovného systému, metód a postupov na zachytenie hospodárskych operácií
  • kontrolujeme správnosť a opodstatnenosť účtovania jednotlivých účtovných prípadov vo vzťahu k zákonu o účtovníctve, k zákonu o daniach z príjmov, k zákonu o DPH a k ostatným súvisiacim predpisom
  • analyzujeme vnútorný kontrolný systém, metódy a postupy na zabezpečenie riadneho a účinného chodu podnikania spoločnosti, ochrany majetku spoločnosti, zabezpečenie presnosti a kompletnosti účtovných údajov a včasnej prípravy spoľahlivých účtovných informácií.

V priebehu roka sme svojim klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií.

Audit účtovnej závierky

zostavenej podľa slovenských právnych predpisov, po uplynutí roka – štatutárny audit 

  • obchodných spoločností
  • družstiev
  • príspevkových organizácií
  • účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Posudzujeme účtovnú závierku ako celok s dôrazom na preskúmanie preukaznosti jednotlivých položiek na posúdenie správnosti účtovných zásad, významných odhadov a princípov oceňovania použitých spoločnosťou pri jej zostavení. Vyslovujeme tiež názor na finančnú situáciu spoločnosti.

Vykonávame taktiež audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu