Služby

Daňové poradenstvo

Našim klientom poskytujeme vysokú odbornú úroveň služieb daňového poradenstva. Za prioritu považujeme najmä zrozumiteľnosť a jednoznačnosť našich stanovísk a odporúčaní. Rovnako sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie na otázky našich klientov.

Audítorska činnosť

Vykonávame audítorskú činnosť pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Zb., na základe špecifických požiadaviek klientov a pre potreby zahraničných investorov alebo pre potreby materskej spoločnosti vykonávame audit v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (IAS/IFRS). Predmetom overenia je účtovníctvo a účtovná závierka spoločnosti.

Servis pre investorov

Služba Servis pre investorov zahŕňa kompletný servis pre spoločnosti uvažujúce nad vstupom na slovenský trh. Klienta sme schopní úspešne previesť cez všetky úvodné fázy podnikania na Slovenskom trhu a vytvoriť mu podmienky pre zdravé fungovanie novo založenej spoločnosti v optimálnom čase.

Čo robíme

Úverové poradenstvo

 

Cudzie zdroje tvoria nevyhnutnú časť krytia investičných aktivít alebo prevádzkových potrieb spoločnosti. Podnikanie bez cudzích zdrojov je takmer nemožné. Sú však dôležité faktory, na ktoré netreba zabúdať pri obstarávaní cudzích zdrojov. Úroková miera, poplatky, podmienky zabezpečenia, čerpanie a doba splatnosti úveru sú faktory, ktoré do značnej miery ovplyvňujú celý zámer spoločnosti. Optimálne podmienky týchto faktorov je nevyhnutné odborne zhodnotiť v podnikateľskom pláne, ale nemenej dôležité je tieto podmienky aj získať od budúceho veriteľa.

Zastupovanie spoločnosti v procese žiadosti o úver

V rámci procesu žiadosti a schvaľovania úverových zdrojov pre klienta, od prvého kontaktu s bankou až po čerpanie úveru. Tento produkt zahŕňa:

  • prvotný kontakt, identifikácia potrieb vrátane návrhu možností financovania,
  • spracovanie podnikateľského zámeru v rozsahu, aký vyžaduje financujúca banka,
  • spracovanie žiadosti na poskytnutie úveru,
  • zastupovanie klienta pri rokovaniach s bankou o poskytnutí úveru,
  • hodnotenie jednotlivých ponúk financovania.

Prenechajte komunikáciu pri získavaní úveru na nás. Môžete tak získať oveľa lepšie podmienky úveru, vrátane výhodnejších poplatkov a nižšej úrokovej sadzby.

Rozšírte s nami podnikanie

Ďalšie služby 

Podnikateľský plán

Pre klientov vypracúvame podnikateľské plány v rôznom rozsahu a v závislosti od účelu ich využitia. Uvádzame najčastejšie podnikateľské plány. Na želanie klienta vyhotovíme podnikateľský plán na mieru. 

  • Podnikateľský plán pre banku
  • Podnikateľský plán pre spoluinvestora
  • Podnikateľský plán pre majiteľa/investor

Fondy rizikového kapitálu

Ak Váš podnikateľský zámer banka nie je ochotná financovať z rôznych dôvodov, sme schopní asistovať Vám pri selekcii a hľadaní alternatívnych možností financovania.